Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 120861

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·  Praca w terenie,


·  Nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy, w tym dyżury),


·  Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.


Bariery architektoniczne: budynek nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, (brak podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet), brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań

 • Współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką dzieci, młodzieży w celu rozpoznania i identyfikacji zagrożeń zjawiskami patologii społecznej wśród nieletnich,
 • Realizuje programy profilaktyczne w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk,
 • Organizuje i prowadzi różne formy spotkań z młodzieżą, rodzicami, pedagogami,
 • Opracowuje kwartalne analizy, dotyczące stanu bezpieczeństwa placówek oświatowo-wychowawczych,
 • Organizuje i uczestniczy w szkoleniach tematycznych z zakresu prewencji kryminalnej,
 • Przygotowuje i opracowuje materiały dydaktyczne i prewencyjne w celu dalszego wykorzystania w działaniach prewencyjno-profilaktycznych,
 • Organizuje i uczestniczy w imprezach i festynach o charakterze plenerowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pacy w obszarze przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej lub pracy z młodzieżą
 • Znajomość: ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 09.06.2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, w zakresie dotyczącym wykonywanych zadań na stanowisku znajomość kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania karnego, ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji,
 • Znajomość przepisów i procedur,
 • Zdolność rozmowy z ludźmi,
 • Znajomość psychologii,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawiającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 742 z póź. zm.) lub zgoda na postępowanie sprawdzające.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ