Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 84668

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi monitoring o stanie przejezdności i stanie technicznym dróg oraz przyjmuje i przekazuje informacje zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi, posiadanie aktualnych danych umożliwia udzielenie rzetelnych informacji zainteresowanym i podejmowanie stosownych działań zarządcy drogi np. naprawa ubytków w nawierzchni, sprzątnięcie przeszkód z drogi, zmiana programu sygnalizacji świetlnej, zamieszczenie utrudnień na stronie internetowej itp.,
 • prowadzi dokumentację Punktu Informacji Drogowej oraz obsługuje programy i systemy wykorzystywane do pracy w Punkcie Informacji Drogowej w celu dokumentowania zdarzeń, interwencji i podjętych działań; dokumentacja może być udostępniana w przyszłości zainteresowanym np. Policja, Sądy, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.,
 • analizuje dane o zdarzeniach drogowych, współpracuje ze służbami ratowniczymi, porządkowymi oraz zarządcami innych dróg i organami zarządzającymi ruchem na tych drogach,
 • gromadzi i przetwarza dane oraz uczestniczy w ocenie zagrożeń występujących na drodze,
 • realizuje zadania w ramach zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia Dyrektorowi Oddziału warunków do skoordynowanego i skutecznego działania we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa) oraz stałego dyżuru,
 • przygotowuje uzgodnienia tras i projekty zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • rejestruje korespondencję wchodzącą do Wydziału oraz archiwizuje dokumenty w celu zapewnienia efektywnego obiegu dokumentów w Wydziale.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość sieci dróg na terenie województwa
 • umiejętność działania w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze stresem (wypadki, katastrofy w ruchu drogowym),
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych i ochrony pasa drogowego;
 • znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu;
 • znajomość obsługi programów UtrudnieniaWin, ZimaWin, PPNWin;
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

Menu