Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 133470

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Praca w terenie,


· Nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy),


· Zagrożenie naciskami grup przestępczych,


· Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.


Bariery architektoniczne: wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Realizuje zgłoszenia serwisowe z zakresu awarii sprzętu i systemów informatycznych na terenie jednostek podległych KMP w Bydgoszczy w celu zapewnienia ciągłości pracy,
 • Realizuje zadania lokalnego administratora stanowisk komputerowych w sieci OST112 oraz stanowisk dostępowych w sieci PSTD w celu wypełnienia zaleceń standaryzacji KGP oraz postanowień polityki bezpieczeństwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów na właściwym poziomie,
 • Prowadzi kontrolę prawidłowości konfiguracji komputerów oraz stanowisk dostępowych zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi przez KGP oraz polityki bezpieczeństwa,
 • Realizuje zadania lokalnego administratora technicznego Biuletynu Informacji Publicznej,
 • Udziela wsparcia technicznego użytkownikom sprzętu informatycznego w celu zapewnienia pracownikom oraz funkcjonariuszom ciągłości pracy,
 • Realizuje serwis zewnętrzny (gwarancyjny) oraz współpracuje z serwisem KWP w Bydgoszczy w celu utrzymania eksploatowanego przez KMP w Bydgoszczy sprzętu w sprawności,
 • Organizuje i przygotowuje materiały i sprzęt informatyczny do wycofania,
 • Ocenia przydatności sprzętu informatycznego do dalszej eksploatacji w celu przedłożenia propozycji w zakresie dalszego wykorzystania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w obszarze informatyki,
 • Znajomość: ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z zakresu wiedzy Kwalifikacja EE.08 – montaż eksploatacja systemów i komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
 • Znajomość obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Komunikacja,
 • Samodzielność,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność podejmowania decyzji,
 • Perfekcyjna znajomość budowy i konfiguracji urządzeń teleinformatycznych,
 • Umiejętność analizowania i diagnozowania problemów sprzętowych oraz programowych
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawiającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 756 ze zm.) lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie informatycznej dokumentacji technicznej.
APLIKUJ TERAZ