Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 130040

Warunki pracy

Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych przy monitorze komputerowym, w wymiarze poniżej 4 h, w pozycji wymuszonej, związana z wysiłkiem fizycznym - przenoszenie ciężarów do 5 kg. W budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, jednakże zachodzi konieczność poruszania się po kondygnacjach niewyposażonych w w/w udogodnienia.

Zakres zadań

 • rejestruje materiały i dokumenty niejawne znajdujące się w jednostce organizacyjnej
 • wprowadza dokumenty niejawne do aplikacji „Kancelaria Tajna”
 • prowadzeni okresową kontrolę ewidencji i obiegu materiałów i dokumentów niejawnych
 • odnotowuje w urządzeniu ewidencyjnym zmiany lub zniesienia klauzuli tajności z dokumentu lub materiału niejawnego
 • kompletuje materiały i dokumenty niejawne, sporządza spisy akt oraz protokoły brakowania kategorii „BC”
 • powiela dokumenty niejawne na pisemne zlecenie kierowników komórek organizacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno – biurowej
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • obsługa komputera w zakresie pakietu biurowego Open Office
 • znajomość pracy kancelaryjno - biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • terminowość, staranność i precyzja w wykonywaniu zadań
APLIKUJ TERAZ