Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 126366

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowiska pracy zlokalizowane są w pokojach biurowych wyposażonych w meble biurowe i ergonomiczne siedziska, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon.

Zakres zadań

 • Prowadzenie obsługi rachunków bankowych oraz kasy w celu terminowego regulowania zobowiązań
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, wprowadzanie dokumentów do systemu finansowo-księgowego oraz przedkładanie ich osobom uprawnionym do opisu merytorycznego oraz upoważnionym do podpisu
 • Praca w komisji oraz rozliczanie wypoczynku letniego organizowanego dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej finansowanego z dotacji
 • Prowadzenie elektronicznej obsługi rachunków bankowych w celu terminowego regulowania zobowiązań przy użyciu programu bankowego oraz terminowego odprowadzania dochodów budżetowych
 • Prowadzenie obsługi kasowej w celu prawidłowych rozliczeń gotówkowych zgodnie z „Instrukcją w sprawie gospodarki kasowej”
 • Opisywanie, opieczętowanie oraz sprawdzenie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości, przedkładanie ich osobom uprawnionym do opisu merytorycznego pod względem celowości oraz osobom uprawnionym do ich zatwierdzania zgodnego z polityką rachunkowości oraz skierowania ich do zapłaty
 • Realizowanie w pełnym zakresie finansowym zadania „Stypendia Prezesa Rady Ministrów”

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości
 • Znajomości ustaw o podatku dochodowym, ubezpieczeniach społecznych, kodeksu cywilnego, szczegółowej klasyfikacji paragrafów płacowych i pochodnych naliczanych od wynagrodzeń i umiejętność stosowania ich w praktyce
 • Wiedza z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, zasad naliczania zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rehabilitacyjnych, zasad sporządzania sprawozdań statystycznych, zasad naliczania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, instrukcji kasowej, rozliczeń bezgotówkowych, rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników
 • Umiejętność analitycznego myślenia, syntezy, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych i umiejętności redakcyjne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programu bankowego
 • Umiejętność obsługi komputera, organizacji pracy, koordynowania i pracy w zespole
 • Staranność, uczciwość, dokładność przy realizacji zadań
APLIKUJ TERAZ