Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 119851

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca pod presja czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z realizacją zadań w zakresie funduszy (Fundusz Pomocy)
 • Opracowuje projekt budżetu Wojewody, plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków w układzie tradycyjnym i zadaniowym w ramach przypisanych działów klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostek budżetowych oraz zabezpieczenia finansowego realizacji przez JST określonych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i zadań realizowanych na podstawie porozumień
 • Przygotowuje wnioski do Ministerstwa Finansów o zwiększenie budżetu Wojewody z rezerw celowych i rezerwy ogólnej oraz wnioski dot. przeniesień między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi w celu zwiększenia budżetu Wojewody oraz dokonania zmian w budżecie
 • Prowadzi ewidencję decyzji finansowych Ministra Finansów
 • Prowadzi ewidencję zmian w planach dotacji jednostek samorządu terytorialnego w przypisanych działach klasyfikacji budżetowej w celu niedopuszczenia do uruchamiania środków budżetowych na poszczególne JST powyżej przyznanego planu
 • Zawiadamia kierowników jednostek budżetowych, wydziały Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostki samorządu terytorialnego o decyzjach Ministra Finansów w celu poinformowania o przyznanych dodatkowo środkach z rezerw budżetu państwa
 • Sprawdza sprawozdania w zakresie planów dochodów i wydatków dla potrzeb sprawozdawczości w celu wykluczenia błędów w planie
 • Sprawdza wnioski oraz decyzje wewnętrzne kierowników jednostek budżetowych dot. zmian planów finansowych w przypisanych działach w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność wyszukiwania przepisów prawnych lub informacji
 • Efektywna komunikacja, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, myślenie analityczne, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
APLIKUJ TERAZ