Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 119855

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, praca w terenie (przeprowadzanie kontroli w urzędach oraz u przedsiębiorców, przeprowadzanie oględzin nieruchomości oraz prac pomiarowych w terenie), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (np. przeprowadzanie kontroli w innych urzędach).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym w budynku A (wejście do budynku od ul. Jagiellońskiej 3, nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, windy, toaleta przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami  pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.   

Zakres zadań

 • Rozpatruje skargi i wnioski wpływające do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczące działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w tym dokonuje specjalistycznej oceny dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geodezyjnych materiałów źródłowych i archiwalnych, w celu zapewnienia podnoszenia jakości wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Kontroluje jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego w zakresie realizacji i prawidłowości zadań z zakresu geodezji i kartografii, w celu poprawy funkcjonowania tych jednostek i zapewnienia należytego przestrzegania przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego
 • Uzgadnia ze starostami powiatowymi projekty dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienia baz danych dotyczących budynków i lokali, a także zmiany nośnika mapy ewidencyjnej, w celu zapewnienia należytej i zgodnej z przepisami prawa realizacji tych zadań
 • Opracowuje ustawowe, okresowe sprawozdania dla Głównego Geodety Kraju, w celu utworzenia zbiorczego sprawozdania dla statystyki publicznej w zakresie geodezji i kartografii
 • Przygotowuje projekty rozstrzygnięć w zakresie nakładania kar w przypadku wykorzystania materiałów z zasobu wojewódzkiego lub powiatowego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej warunkami lub w przypadku udostępniania ich osobom trzecim, w celu zapewnienia prawidłowego przestrzegania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu wniosków Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego do Kujawsko-Pomorskiego Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych w stosunku do uprawnionych geodetów, w celu zapewnienia rzetelnego i zgodnego z przepisami prawa wykonywania prac przez te osoby
 • Współdziała z Głównym Geodetą Kraju i innymi podmiotami w zakresie tworzenia i utrzymania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego systemu
 • Przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe administracyjne i średnie geodezyjne lub wyższe prawnicze i średnie geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z geodezją i kartografią
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, o kontroli w administracji rządowej, o służbie cywilnej
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • Myślenie analityczne, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • Znajomość oprogramowań do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (TurboEWID, EWMAPA i C-Geo
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ