Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 116781

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, praca w terenie (przeprowadzanie kontroli w urzędach), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na 11 piętrze w budynku B (budynek posiadający windę, wejście do budynku od ul. S. Konarskiego 1-3), toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z obsługą Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w tym ocenia wnioski o zawarcie umowy o dopłatę, przygotowuje umowy o dopłatę z organizatorami, rozlicza umowy, przekazuje organizatorom środki Funduszu, przygotowuje sprawozdania, a także kontroluje realizację umów w celu prawidłowego wydatkowania środków Funduszu
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i zamieszkania, w tym uczestniczy w kontrolach, przygotowuje rozstrzygnięcia w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami, w tym przeprowadza kontrolę, w celu zapobiegania nieprawidłowościom w wykonywaniu zadań przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Rozpatruje, przygotowuje i przedkłada kierownikowi oddziału projekty odpowiedzi na wniesione do Wojewody lub Dyrektora Wydziału skargi i wnioski w zakresie zadań Oddziału, w celu zapewnienia właściwego i terminowego sposobu ich załatwienia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustaw: o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o publicznym transporcie zbiorowym, Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, efektywna komunikacja, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej
APLIKUJ TERAZ