Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 113680

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru  pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, jest to praca z dokumentami, a także z systemami informatycznymi, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska
to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się
po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z obsługą organizacyjno-administracyjną Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy, w tym przede wszystkim protokołuje posiedzenia składów orzekających, udziela informacji klientom indywidualnym i pełnomocnikom stron, przygotowuje dokumentację związaną z powoływaniem i odwoływaniem jej członków oraz wyznacza terminy posiedzeń i składy orzekające
 • koordynuje finansowanie działalności Komisji z części pozostającej do dyspozycji wojewody, w tym ustala wysokość wynagrodzenia jej członków za udział w posiedzeniach
 • opracowuje na polecenie kierownictwa Urzędu, Rzecznika Praw Pacjenta i Ministra Zdrowia, Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji zbiorcze informacje, analizy, raporty i sprawozdania dotyczące działalności Wojewódzkiej Komisji i zagadnień z zakresu funkcjonowania Komisji w celu dostarczenia bieżących danych potrzebnych do oceny skuteczności jej działania i wprowadzenia ewentualnych działań korygujących

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zdrowia
 • Znajomość przepisów ustaw: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Kodeksu postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Myślenie kreatywne, myślenie analityczne
 • Asertywność, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustaw: o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych
APLIKUJ TERAZ