Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 87496

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na X piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych).


Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3.


Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań

 • będzie rozpatrywała odwołania od decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej I instancji celem przygotowania projektu decyzji administracyjnej
 • będzie analizowała akta sprawy w celu oceny zasadności wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej i konieczności wszczęcia postępowania nadzwyczajnego
 • będzie analizowała akta sprawy w celu oceny zasadności wniosku o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją wydaną przez organ administracji architektoniczno-budowlanej i konieczności wszczęcia postępowania nadzwyczajnego
 • będzie rozpatrywała skargi i wnioski kierowane do Wojewody i Wydziału
 • będzie przygotowywała dla potrzeb Wojewody oraz w celu przedłożenia innym organom, sprawozdania, oceny, analizy i bieżące informacje o realizacji zadań, w tym zadań budżetowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów Ustawy prawo budowlane
 • Znajomość przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów
 • Odporność na stres, efektywna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów Ustawy o drogach publicznych
 • Znajomość przepisów Ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość przepisów Ustawy prawo wodne
 • Znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
APLIKUJ TERAZ

Menu