Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 87518

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na X piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych).


Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań

 • będzie analizowała wnioski i prowadziła postępowania administracyjne w celu przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji strategicznych o znaczeniu państwowym
 • będzie brała udział w kontroli decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego organów wykonawczych gmin w celu przestrzegania terminowości ich wydania
 • będzie rozpatrywała skargi i wnioski kierowane do Wojewody i Wydziału przedkładane kierownikowi w celu oceny ich merytorycznej zasadności i załatwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • będzie uzgadniała projekt y decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu organów wykonawczych gmin w celu zapewnienia bezkolizyjnej realizacji zadań rządowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów
 • myślenie analityczne, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o transporcie kolejowym
 • znajomość przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • znajomość przepisów ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
 • znajomość przepisów ustawy o przygotowaniu i realizacji w zakresie sieci przesyłowych
APLIKUJ TERAZ

Menu