Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 84185

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek C, wejście od ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych).


Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. Ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań

 • będzie kontrolować domy pomocy społecznej, środowiskowe domy pomocy społecznej oraz placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
 • będzie prowadzić postępowania i przygotowywać dokumentację dla Wojewody, w celu wydawania lub cofnięcia zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
 • będzie udzielać nadzorowanym przez Wojewodę jednostkom pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów wynikających z ich statutowej działalności
 • będzie rozpatrywać skargi, zażalenia i wnioski dotyczące działalności domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
 • będzie analizować składane do Wojewody wnioski samorządu gminnego i powiatowego dotyczące rozwoju pomocy instytucjonalnej, celem racjonalnego przekazania dotacji z rezerw celowych, przeznaczonych na rozwój docelowej sieci domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe : ukończone studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach:
- prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing
- specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
- czteroletni staż pracy w pomocy społecznej, na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
 • Znajomość przepisów Ustawy o pomocy społecznej
 • Znajomość przepisów Ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów
 • Efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • Znajomość przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych
 • Znajomość przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Asertywność, odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Menu