Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 83665

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na V piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań

 • będzie prowadzić postępowania administracyjne i przygotowywać decyzje w sprawach: przedłużania wiz, udzielania zezwoleń: na pobyt czasowy, stały, rezydenta UE, wydania kart pobytu, polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości, tymczasowego polskiego dokumentu podróży i innych
 • będzie prowadzić rejestrację i ewidencję w „Systemie Pobyt” i VIS danych identyfikacyjno-adresowych cudzoziemca, przyjętych wniosków, wydanych decyzji, odbioru karty pobytu i innych, będzie przeglądać dane dotyczące cudzoziemców oraz wprowadzać dane w zakresie zastrzeżeń dokumentów w Systemie Informacyjnym Schengen, a także pobierać od cudzoziemców odciski linii papilarnych
 • będzie rozpatrywać wnioski cudzoziemców o przedłużenie im pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP oraz rozpatrywać odwołania od decyzji o unieważnieniu zezwoleń na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego
 • będzie prowadzić kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • Posiadanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub oświadczenia o złożeniu wniosku o udzielenie informacji
 • Znajomość przepisów Ustawy o cudzoziemcach
 • Znajomość przepisów Ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin
 • Znajomość przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 16)
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Dobra organizacja pracy
 • Efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie
 • Odporność na stres, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
APLIKUJ TERAZ

Menu