Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 133106

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, inne organy administracji), uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach z zarządcami dróg i ich pełnomocnikami.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na XI piętrze w pokoju biurowym w budynku B (wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji liniowych w celu przygotowania projektu decyzji administracyjnej
 • Rozpatruje odwołania od decyzji organów administracji I instancji celem przygotowania projektu decyzji administracyjnej
 • Analizuje akta sprawy w celu oceny zasadności wniosku o wszczęcie postępowania nadzwyczajnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją wydaną przez organ administracji
 • Rozpatruje skargi i wnioski kierowane do Wojewody i Wydziału w celu wyeliminowania wątpliwości i nieprawidłowości pojawiających się na etapie realizacji inwestycji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • Umiejętności niezbędne: obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office, obsługi komputera i urządzeń biurowych, stosowania prawa w praktyce
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
APLIKUJ TERAZ