Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 116805

Warunki pracy

praca w biurze i w terenie

Zakres zadań

  • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i załatwianie spraw (w tym prowadzenie postępowań administracyjnych) w sprawach dotyczących stosowania przepisów prawa budowlanego podczas użytkowania i wznoszenia obiektów budowlanych na terenie nieruchomości położonych w obszarze miasta Torunia oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych działań.
  • w toku wykonywanych czynności inspekcyjno-kontrolnych wykonywanie kontroli stanu technicznego w tym warunków bezpiecznego użytkowania i estetyki kontrolowanych obiektów budowlanych, sporządzanie protokołów z kontroli, opracowywanie wniosków poinspekcyjnych oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami szczególnymi.
  • w toku wykonywanych czynności inspekcyjno-kontrolnych robót budowlanych (rozbiórkowych) miedzy innymi kontrola zgodności realizacji robót z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem, kontrola zgodności realizacji organizacji terenu budowy z planem BIOZ, kontrola realizacji obowiązków przez uczestników procesu budowlanego.
  • w toku prowadzenia postępowań (w tym administracyjnych) gromadzenie i analiza dowodów w sprawie, sporządzenie projektów pism, postanowień, decyzji.
  • współpraca z innymi organami nadzoru w ramach realizacji zadań inspekcyjno-kontrolnych oraz postępowań administracyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie uprawnienia budowlane udokumentowane decyzją o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ