Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 87719

Warunki pracy

praca w siedzibie PINB oraz w terenie, zmienne warunki atmosferyczne przy kontrolach obiektów budowlanych, praca jednozmianowa, obsługa komputera

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych
 • przeprowadzanie postępowań administracyjnych i wydawanie stosownych decyzji administracyjnych i postanowień
 • prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt spraw załatwianych w inspektoracie
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli obiektów i innych sprawozdań wynikających z działalności inspektoratu
 • współpraca z organami administracji architektoniczno-budowlanej i innymi organami oraz instytucjami związanymi z działalnością wynikającą z ustawy Prawo budowlane
 • przeprowadzanie kontroli prawidłowości utrzymania obiektów budowlanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane lub pokrewne; preferowane wykształcenie wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (preferowane konstrukcyjno-budowlane, drogowe)
 • znajomość podstawowych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi
 • czynne prawo jazdy kat B
 • umiejętność obsługi komputera – programy biurowe
 • pozytywne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • staż pracy w organach administracji budowlanej lub organów nadzoru budowlanego
APLIKUJ TERAZ

Menu