Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 120123

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1. Praca w terenie.
2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • koordynuje i uczestniczy w realizacji zadań mostowych, w zakresie przebudowy, remontów i bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, w tym kontroluje wykonawstwo robót, prowadzi nadzór merytoryczny nad działaniami prowadzonymi przez Rejony w zakresie bieżącego utrzymania i remontów obiektów inżynierskich
 • weryfikuje i określa potrzeby w zakresie rzeczowym i finansowym na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich, przygotowuje propozycje podziału środków na bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich dla Rejonów
 • uzgadnia i opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz uczestniczy w Radach Technicznych, koordynuje przygotowanie zadań mostowych oraz konsultacje i opiniuje proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich
 • bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich
 • koordynuje przygotowanie materiałów przetargowych, opracowanie części technicznej dokumentacji przetargowych na potrzeby realizacji zadań mostowych
 • opiniuje wnioski o umieszczenie urządzeń obcych na drogowych obiektach inżynierskich oraz ustala warunki techniczne lokalizacji obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na tych obiektach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze działalności związanej z obiektami inżynierskimi
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz Prawa Zamówień Publicznych
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie utrzymania mostów
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału
 • przeszkolenie w zakresie Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - posiadanie aktualnego zaświadczenia
APLIKUJ TERAZ