Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 98142

Warunki pracy

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Zakres zadań

 • przedstawia Dyrektorowi Generalnemu Urzędu propozycje struktury organizacyjnej Urzędu oraz zapisów do Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny celem dokonania uzgodnień dotyczących etatu i struktury organizacyjnej Urzędu na czas wojny oraz zadań przypisanych poszczególnym wydziałom/biurom
 • opracowuje i aktualizuje plan przemieszczania i zapewnienia warunków funkcjonowania wydzielonych sił i środków Urzędu na Główne Stanowisko Kierowania Wojewody (GSK) w Zapasowym Miejscu Pracy (ZMP) oraz koordynuje opracowanie wydziałowych planów przemieszczenia na GSK Wojewody w ZMP w celu zapewnienia warunków funkcjonowania Wojewodzie wraz z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego (WZZK) oraz pracownikom Urzędu w okresie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny na GSK Wojewody na ZMP
 • opracowuje projekty aktów normatywno-prawnych Wojewody oraz Dyrektora Generalnego Urzędu w zakresie planowania, koordynowania i realizacji przygotowań obronnych w Urzędzie na czas pokoju, zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny celem zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonowania Urzędu w czasie pokoju, zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny
 • planuje, realizuje i koordynuje przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa na czas pokoju zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny celem realizacji zadań pozostających w kompetencji Dyrektora Generalnego Urzędu oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • koordynuje i realizuje zadania z zakresu planowania operacyjnego będącego w kompetencjach Dyrektora Generalnego Urzędu oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w celu osiągnięcia optymalizacji w zakresie realizacji celów strategicznych Urzędu
 • realizuje zadania z zakresu obrony cywilnej Urzędu określone przez terytorialnego szefa obrony cywilnej w celu wsparcia ochrony pracowników i Urzędu w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • opracowuje plan przemieszczenia wydzielonych sił i środków z Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki na Główne Stanowisko Kierowania Wojewody w Zapasowym Miejscu Pracy w celu zapewnia funkcjonowania Zespołu na GSK Wojewody w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • współdziała w zakresie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności Urzędu z wydziałami, wojewódzką administracją zespoloną i niezespoloną, Biurem ds. Obronnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy, Komendą Miejską PSP w Bydgoszczy oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Bydgoszczy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji merytorycznych zadań wynikających z kompetencji powyższych instytucji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustaw: o powszechnym obowiązku obrony RP, o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej, o zarządzaniu kryzysowym, o działań antyterrorystycznych, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • myślenie analityczne, odporność na stres, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, efektywna komunikacja, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obrony cywilnej, specjalistyczne kursy ukończone na Akademii Sztuki Wojennej z zakresu bezpieczeństwa i obronności
 • znajomość przepisów ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
APLIKUJ TERAZ

Menu