Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 83593

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem, opiniowaniem i odbiorem merytorycznym studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych, Projektów Budowlanych i Projektów Wykonawczych w celu przygotowania zadania do realizacji oraz uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/ PnB w zakresie zadań realizowanych w systemie tradycyjnym – wykonanie zadania wiąże się z realizacją programów rządowych
 • weryfikuje przygotowane we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej – wykonanie zadania wiąże się z realizacją programów rządowych
 • prowadzi sprawy uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w tym w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej), Zespołami Kierownika Projektu oraz przedstawicielami z Centrali w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowej/PnB w zakresie zadań realizowanych w systemie tradycyjnym – wykonanie zadania wiąże się z realizacją programów rządowych
 • prowadzi monitorowanie rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz materiałów w budownictwie drogowo–mostowym w celu optymalizacji rozwiązań projektowych – wykonanie zadania wiąże się z realizacją programów rządowych
 • prowadzi ewidencjonowanie spraw związanych z aktualizacją dokumentacji projektowych. Przygotowuje dokumenty wytworzone przez Wydział Dokumentacji do archiwum zakładowego
 • współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi na etapie opracowywania dokumentacji projektowej w celu uzyskiwania niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń – wykonanie zadania wiąże się z realizacją programów rządowych
 • opiniuje – we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi - rozwiązania projektowe dotyczące dróg krajowych zawarte w Projektach Budowlanych dotyczących dróg innych kategorii (wykonywanych na zlecenie zarządców dróg: wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w techniczno-budowlanym obszarze drogownictwa;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa budowlanego, specustawy drogowej, prawa wodnego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku;
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office);
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie technologii nawierzchni;
 • przeszkolenie w zakresie prawa ochrony środowiska, dokumentacji projektowych, spec-ustawy drogowej;
 • uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej);
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych.
APLIKUJ TERAZ

Menu