Główny Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli II (lekarz/lekarz dentysta)

 1. Praca Toruń
 2. Oferty pracy
 3. Główny Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli II (lekarz/lekarz dentysta)

Główny Specjalista /Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli II w Bydgoszczy
w Departamencie Kontroli (lekarz/lekarz dentysta)

 

Numer ogłoszenia: DK/23/35

Miejsce pracy: Bydgoszcz

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert: 06.03.2023 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • udział w opracowywaniu projektu programu kontroli;
 • przeprowadzanie kontroli zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli;
 • dokonywanie ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli w sposób obiektywny i rzetelny oraz na podstawie dowodów zebranych w toku wykonywania czynności;
 • współpraca z kontrolerami, kierownikiem zespołu kontrolującego, Kierownikiem Działu Realizacji Kontroli oraz Naczelnikiem Terenowego Wydziału Kontroli II w Bydgoszczy;
 • sporządzanie wymaganych dokumentów z przeprowadzonej kontroli;
 • wykonywanie innych czynności - w szczególności badanie i ocena dokumentacji medycznej;
 • prowadzenie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561).
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz/lekarz dentysta
  • na stanowisko głównego specjalisty minimum 5 lat pracy zawodowej;
  • na stanowisko starszego specjalisty minimum 4 lata pracy zawodowej.

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; lata pracy zawodowej należy potwierdzić świadectwami pracy / zaświadczeniem o zatrudnieniu / zaświadczeniem o wykonaniu umowy zlecenia / aktualnym wyciągiem z CEIDG.)


Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze świadczeniami medycznymi;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 poz. 2561);
 • znajomość ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 463 z póżn. zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1977 z późn. zm.);
 • znajomość problematyki związanej z metodyką prowadzenia kontroli (Zarządzenie Nr 60/2022/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz czynności sprawdzających (Zarządzenie Nr 15/2023/DK Prezesa NFZ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie czynności sprawdzających);
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office (w szczególności Word i Excel);
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków;
 • zdolność przyswajania nowych informacji;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ