Praca: Główna księgowa (nr 0326)

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Główna księgowa (nr 0326)
Miejsce pracy: Solec Kujawski
Numer: StPr/21/0326
OBOWIĄZKI:
Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:1. Wykonywanie czynności wynikających z przepisów o finansach publicznych i rachunkowości;2. W uzgodnieniu z Kierownikiem Domu dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych;3. Prowadzenie dokumentów księgowych, ich kontrolowanie, dekretowanie, uzgadnianie wyciągów bankowych oraz ich bilansowanie;4. Sporządzanie listy płac na podstawie listy obecności:5. Kontrolowanie wpłat za pobyt w ŚDS oraz właściwe ich odprowadzanie do UM.6. Dokonywanie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, skarbowych pracowników Domu:7. Rozliczanie inwentaryzacji i prowadzenie księgi inwentarzowej;- realizacja zamówień publicznych8. Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;9. Wykonywanie zadań z zakresu kadr, do których w szczególności należy:a. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do zatrudnienia pracownika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz prowadzenia akt osobowych pracowników,b. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilno-prawnychc. Sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych oraz świadectw pracy,d. Naliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowegoe. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy oraz kartotek urlopowychf. Comiesięczne rozliczanie listy obecności pracownikówg. Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do naliczania wynagrodzeń i innych zmian płacowych,h. Wystawianie pracownikom zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,i. Organizowanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracownikomj. Wdrażanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, rozliczanie wpłat na rachunek PPK.k. Obsługa programu PŁATNIK oraz programu kadrowego,l. Prowadzenie pozostałej dokumentacji związanej ze sprawami kadrowymi,m. Obsługa i prowadzenia spraw związanych z ZFŚS.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (formalne) związane ze stanowiskiem:Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego w jednostce sektora finansów publicznych powinna spełniać wymogi zawarte w art.. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Z dnia 4 kwietnia 2019 r.,(Dz.U. z 2019 r.poz.869)).Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:1. Ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 2. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej, zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;3. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych, bankowych;4. Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;5. Znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;6. Cechy osobowości takie jak: sumienność, odpowiedzialność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy, bezstronność.

Miejsce pracy:

Solec Kujawski


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy