Praca: Asystent inspektora nadzoru do inspektora nadzoru w zespole torowo-sieciowym (nr 0454)

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Asystent inspektora nadzoru do inspektora nadzoru w zespole torowo-sieciowym (nr 0454)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/0454
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi:Wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru, Asystenta inspektora nadzoru zgodnie z Prawem budowlanym oraz Prawem zamówień publicznych, w tym w szczególności:1. W zakresie realizacji umów w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury tramwajowej:- kontrola realizacji i jakości wykonania prac obmiarowych i utrzymaniowych związanych z infrastrukturą tramwajową i podstacjami zasilającymi trakcję tramwajową,- przeprowadzanie przeglądów bieżących, rocznych i 5-letnich stanu sprawności technicznej elementów sieci trakcyjnej, napędów i sterowania zwrotnic, sygnalizacji świetlnej mijankowej, oświetlenia przystanków, rozjazdów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz stanu sprawności technicznej podstacji trakcyjnych,- przeprowadzanie oględzin podstacji trakcyjnych, kabli trakcyjnych oraz ocenianie stanu technicznego sieci trakcyjnej i infrastruktury towarzyszącej mających na celu określenie ich stanu technicznego i zakresu planowanych robót remontowych bądź inwestycyjnych.2. W zakresie realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych prowadzonych przez ZDMiKP:- przygotowywanie kompletnych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań inwestycyjnych (w tym opisu przedmiotu zamówienia/opisu technicznego) oraz uczestnictwo w procesie zamówień publicznych,- uczestnictwo w pracach zespołu oceny dokumentacji projektowej i jej odbioru,- protokolarne przekazanie wykonawcy w imieniu Inwestora placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami,- kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, wymaganiami SST, normami i zasadami bezpieczeństwa,- kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,- kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowością ich wykonania,- sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,- kontrola ilości i wartości wykonywanych robót w trakcie realizowanej inwestycji oraz rozliczanie końcowe budowy,- udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,- prowadzenie bieżącej korespondencji,- wydawanie poleceń w trakcie robót w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,- wstrzymywanie robót jeśli wykonywane są niezgodnie z technologią, z wykorzystaniem niewłaściwych materiałów lub gdy sposób wykonania stwarza niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia i środowiska,- rozliczanie budowy fakturami częściowymi oraz fakturą końcową wraz ze sporządzeniem dokumentów przekazania środka trwałego,- uczestnictwo w czynnościach odbiorowych wraz z przekazaniem obiektu do użytkowania,- wyznaczanie terminów, zwoływanie i uczestnictwo w pracach komisji celem dokonywania przeglądów gwarancyjnych,- wzywanie wykonawcy do usunięcia usterek oraz protokolarny ich odbiór.3. W zakresie pozostałych zadań:- szacowanie kosztów zadań inwestycyjnych i remontowych oraz formułowanie założeń technicznych na potrzeby zlecanej dokumentacji technicznej,- przygotowywanie materiałów technicznych i rzeczowych niezbędnych dla przeprowadzenia procedur przetargowych na roboty utrzymaniowe i remontowe podstacji trakcyjnych, sieci trakcyjnej i kabli trakcyjnych,- uzgadnianie wszelkich wyłączeń tymczasowych, okresowych i stałych z ruchu tramwajowego,- kontrolowanie terminów zakończenia gwarancji na zadaniach oraz udział w odbiorach pogwarancyjnych,- prowadzenie ewidencji środków trwałych,- udział w pracach zespołu ds. zabezpieczenia energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania komunikacji tramwajowej i nadzór nad prawidłową gospodarką energetyczną,- dokonywanie niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci, urządzeń i instalacji oraz Wydziałami własnej jednostki na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem podstacji trakcyjnychi sieci trakcyjnych, w tym uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych zgodnych z obowiązującym Prawem Budowlanym i innymi przepisami,- sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań,- rozliczanie, sprawdzanie pod względem merytorycznych i rachunkowym kosztów i faktur realizowanych zadań,- sporządzanie wymaganych sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonych prac,- udział w komisjach doraźnych - powypadkowych.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:- usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Toruńskiej 174a, budynek wielopiętrowy, schody i winda,- bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz,- wyjazdy służbowe w teren,- obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.praca w godz. 7.00-15.00
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia: obsługa pakietu MS OFFICE
Uprawnienia: prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:a/ niezbędne:- posiadać wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w specjalności elektrycznej lub elektroenergetycznej,- 2-letnie doświadczenie pracy w zakresie robót elektroenergetycznych,- prawo jazdy kat. B,- znajomość przepisów:> Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 t.j. z późn. zm.),> Ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz. 833 t.j. z późn. zm.),> Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 t.j. z późn. zm.),- biegła obsługa pakietu MS Office,- obywatelstwo polskie,- mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.b/ dodatkowe:- posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne,- posiadać świadectwo kwalifikacyjne (SEP) do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru D, uprawniające do wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym przy: urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, urządzeniach, instalacjach i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (15 KV),- znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,- znajomość programu MicroStation lub Auto CAD,- staż pracy przy robotach elektroenergetycznych związanych z przebudową, budową lub nadzorem sieci trakcyjnej miejskiej lub kolejowej,- umiejętność podejmowania decyzji,- umiejętność pracy pod presją czasu,- komunikatywność,- predyspozycja do pracy w terenie.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy