Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 120835

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, 

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,

 • pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,

 • w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • zbiera, gromadzi oraz opracowuje dane statystyczne przekazywane na sprawozdaniach i innych materiałach statystycznych wpływających do Urzędu,
 • przeprowadza kontrolę formalną, logiczną i rachunkową zgromadzonych danych i wyjaśnia potencjalne błędy z jednostkami sprawozdawczymi,
 • zbiera, gromadzi oraz opracowuje dane statystyczne pozyskiwane poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne,
 • udziela sprawozdawcom wsparcia i wyjaśnień organizacyjnych, technicznych i merytorycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
 • bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • posiadanie obywatelstwa ukraińskiego, w przypadku obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie metodologii badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami.
APLIKUJ TERAZ