Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 86945

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca w terenie,


- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,


- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,


- w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • zbiera, gromadzi i opracowuje dane statystyczne przekazywane na sprawozdaniach i innych materiałach statystycznych wpływających do Urzędu
 • przeprowadza kontrolę formalna, logiczną i rachunkową zgromadzonych danych i wyjaśnia potencjalne błędy z jednostkami sprawozdawczymi,
 • zbiera, gromadzi i opracowuje dane statystyczne pozyskiwane poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne
 • udziela sprawozdawcom wsparcia i wyjaśnień organizacyjnych, technicznych i merytorycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • Dobra znajomość MS Word, MS Excel,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie metodologii badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami.
APLIKUJ TERAZ

Menu