Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 126005

Warunki pracy


 • Siedziba Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy mieści się budynku, którego zarządcą jest Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Bezpośrednio przy wejściu do budynku od ul. Ks. Stanisława Konarskiego są dwa miejsca postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.
 • Pomieszczenia Urzędu Statystycznego rozmieszczone zostały na parterze, I i VII piętrze oraz w części piwnicznej budynku. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, który znajduje się po prawej stronie. Dojście do budynku jest całkowicie utwardzone o obniżonych krawężnikach.
 • Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego. Wejście jest wyposażone w drzwi przesuwne z czujnikami ruchu, co umożliwia ich automatyczne otwieranie. Portiernia budynku znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
 • Budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy jest w znacznym stopniu dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pozbawiony jest progów utrudniających poruszanie się na wózkach inwalidzkich, a także wyposażony jest w szerokie drzwi prowadzące na poszczególne piętra Urzędu.
 • W budynku znajduje się 5 wind pasażerskich wyposażonych w drzwi przesuwne, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Cztery windy usytuowane są w holu głównym po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Dwie z nich (po prawej stronie) wyposażone są w informację głosową (numer piętra, na którym znajduje się winda) dla osób niewidomych i niedowidzących, a na przyciskach oraz klawiaturze numerycznej umieszczono cyfry i litery w języku Braille’a. Piąta winda znajduje się w innej części budynku, do której można dostać się z I piętra.
 • Punkt obsługi klienta, sala konferencyjna i biblioteka w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy są wyposażone w pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących oraz oznaczenia na drzwiach w alfabecie Braille’a. Biblioteka jest wyposażona w lupę powiększającą oraz program do czytania tekstów dla osób niedowidzących i niewidomych.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze holu głównego w korytarzu po prawej stronie od wind.
 • Urząd zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie w ciągu 3 dni roboczych. W pozostałych pomieszczeniach Urzędu i w budynku (z wyjątkiem wind) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zakres zadań

 • bierze udział w udostępnianiu bezpłatnym danych i informacji statystycznych, w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych odbiorców
 • bierze udział w działaniach edukacyjnych Urzędu, m.in. prowadzi zajęcia edukacyjno-informacyjne w celu poszerzania wiedzy odbiorców o statystyce publicznej i jej zasobach,
 • realizuje działania w zakresie popularyzacji oraz promocji zasobów i produktów statystyki publicznej w celu kształtowania pozytywnego wizerunku i upowszechniania wiedzy o statystyce publicznej,
 • realizuje prace związane z obsługą informacyjną w ramach przypisanej dziedziny, w tym przygotowuje dane do publikacji zawartych w planie wydawniczym oraz udziela wsparcia merytorycznego innym pracownikom w tym zakresie, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Urzędu
 • bierze udział w realizacji działalności wydawniczej Urzędu, m.in. wspomagając prace redakcyjne i tworzenie grafiki, w celu dostarczania odbiorcom informacji statystycznej odpowiadającej na ich zapotrzebowanie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • Znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
 • Bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel, MS Power Point,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • Ogólna wiedza na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
 • Znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych,
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego, w przypadku obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w ganach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później,
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • Przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi klienta,
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie analiz statystyczno-przestrzennych, np. SPSS, ArcGIS,
 • Znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego tworzenie grafiki wektorowej i rastrowej oraz opracowań, np. Corel Draw.
APLIKUJ TERAZ