Praca: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 75800

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek urzędu  bez windy częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • dokonuje czynności sprawdzających tj. weryfikuje deklaracje, informacje i zeznania podatkowe pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym;
 • wzywa podatników do złożenia wyjaśnień bądź do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas weryfikacji deklaracji, informacji i zeznań podatkowych;
 • bada zasadność zwrotu podatku/zwrotu nadpłaty;
 • przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich;
 • przygotowuje projekty postanowień w sprawach przedłużania terminu zwrotu podatku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ