Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 120000

Warunki pracy

Praca w urzędzie przy komputerze. Nie przewiduje się wystąpień publicznych oraz pracy poza urzędem. Praca na stanowisku starszego inspektora nie wymaga wysiłku fizycznego. Na stanowisku pracy nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy. Budynek jest wyposażony w windy, podjazdy i toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Jednak praca na określonym stanowisku wymaga również poruszania się po innych obiektach KWP w Bydgoszczy.

Zakres zadań

 • sporządza listy do wypłaty, wydruki potrąceń i weryfikuje je pod względem zgodności z kartoteką wynagrodzeń
 • realizuje decyzje administracyjne tj. komunikaty aktualizujące wysokość wynagrodzeń
 • dokonuje potrąceń z wynagrodzenia zgodnie z tytułami wykonawczymi, decyzjami organów i dobrowolnymi dyspozycjami
 • sporządza zaświadczenia o wynagrodzeniu na wniosek sądów, organów egzekucyjnych, na wniosek zainteresowanego oraz ERp – 7 na podstawie kart wynagrodzeń i wydruków podatkowych
 • załatwia korespondencję związaną z obsługą jednostek w terminach ustalonych przepisami
 • przygotowuje transfer na potrzeby „Bankowości elektronicznej”

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o służbie cywilnej
APLIKUJ TERAZ