Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 119974

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1. Praca w terenie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z ewidencją dróg – obsługuje program Bank Danych Drogowych, w zakresie ewidencji oraz administrowania systemu
 • współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej w zakresie pozyskiwania niezbędnych informacji
 • zbiera i weryfikuje dane o ruchu i zdarzeniach na drogach
 • współpracuje z Oddziałem w zakresie Systemu Oceny Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN)
 • gromadzi dane z okresowych przeglądów dróg wykonywanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane
 • obsługuje programy specjalistyczne do Generalnego Pomiaru Ruchu w celu uzyskiwania i aktualizacji danych elementów administrowanych dróg
 • przygotowuje dokumentację przetargową i uczestniczy w postępowaniach o zamówienie publicznego
 • realizuje zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Bydgoszczy
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • posiadanie kompetencji:wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do kierowania ruchem
APLIKUJ TERAZ