Praca: Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 74782

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


· Zagrożenie naciskami grup przestępczych,


· Zagrożenie korupcją,


· Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przestępstwa).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
bariery architektoniczne: wejście główne do budynku  jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózku inwalidzkim,  brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach      – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie zgłoszeń o wydarzeniach w celu podjęcia działań przez Policje lub inne służby ratowniczej,
 • Koordynacja wpływających informacji o zgłoszonych wydarzeniach w celu efektywnego wykorzystania sił i środków oraz sprawnej obsługi zgłoszonego wydarzenia,
 • Bieżące kierowanie siłami będącymi w bezpośredniej dyspozycji dyżurnego KMP w Bydgoszczy, koordynowanie obiegu informacji o podejmowanych przez policjantów działaniach i ich efektach w celu sprawnej i efektywnej obsługi zdarzenia,
 • Dokumentowanie przyjmowanych zgłoszeń i podejmowanych działań, przekazywanych informacji i wydanych poleceń w elektronicznym Systemie Wspomagania Dowodzenia, w celu zapewnienia ciągłości i jakości obiegu informacji,
 • Nadzorowanie napływających bieżących wpisów Centrum Powiadomienia Ratunkowego i podległych jednostek Policji w SWD w celu zapewnienia właściwej reakcji na zgłoszenia, właściwego obiegu oraz jakości przekazywanych i dokumentowanych informacji,
 • Wprowadzanie danych do KSIP oraz ich sprawdzenia w KSIP i systemach pozapolicyjnych w celu zapewnienia kompleksowego obiegu informacji niezbędnych do realizacji zadań przez policjantów,
 • Bezpośrednie obsługiwanie interesantów zgłaszających się do Komendy Miejskiej Policji w celu zapewnienia właściwego załatwienia spraw zgłaszanych w jednostce,
 • Prowadzenie obserwacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy za pomocą dostępnych systemów wizualnych w celu zapewnienia właściwej ochrony obiektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność argumentowania,
 • Odporność na stres,
 • Asertywność,
 • Umiejętność przekazywania,
 • Kreatywność,
 • Otwarty stosunek do klienta,
 • Umiejętność stosowania przepisów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Znajomość przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania,
 • Kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 742 z późniejszymi zmianami).
APLIKUJ TERAZ