Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 126296

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1. Zagrożenie korupcją
2. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz dokumentację obrotu mieniem, a także spraw związanych z naprawami i konserwacją środków trwałych
 • prowadzi obsługę administracyjno-biurową, przyjmuje i wydaje materiały pracownikom oraz prowadzi ewidencję indywidualnego wyposażenia pracowników, przygotowuje niezbędne materiały dotyczące realizowanych dostaw i usług
 • prowadzi sprawy związane z podatkami od nieruchomości w zakresie składników majątku Oddziału
 • prowadzi sprawy związane z prenumeratą czasopism i wydawnictw, zamawia pieczątki oraz prowadzi ich ewidencję w celu zapewnienia właściwego i zorganizowanego zaopatrzenia pracowników Oddziału w danym asortymencie, przygotowuje niezbędne materiały
 • prowadzi sprawy związane z obiektami socjalnymi
 • prowadzi sekretariat w czasie nieobecności pracownika sekretariatu, współpracuje przy logistyczno-organizacyjnej obsłudze narad i spotkań służbowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Office i urządzeń biurowych
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi programu do ewidencji środków trwałych oraz wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska
 • Znajomość przepisów o prowadzeniu środków trwałych
 • Znajomość procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ