Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 130056

Warunki pracy


 • stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • budynek przy ul. Dworcowej nie posiada windy i nie jest przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Nalicza i ewidencjonuje wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, sporządza list płac oraz dokonuje potrąceń i wypłat innych należności przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów.
 • Nalicza i ewidencjonuje wynagrodzenia bezosobowe.
 • Oblicza podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 • Prowadzi sprawy finansowo - księgowe.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe, finansowe, statystyczne i inne dotyczące spraw finansowych oraz PFRON
 • Obsługuje program PŁATNIK i system bankowości elektronicznej NBE.
 • Przekazuje informacje o dokonywanych wpłatach na dochody za wykonane kwerendy do Oddziału III i Oddziału w Inowrocławiu.
 • Wymagana umiejętność samodzielnego sporządzania list płac

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków w tym samodzielne naliczanie list płac
 • znajomość Ustawy o rachunkowości
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Umiejętność samodzielnego sporządzania list płac
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
APLIKUJ TERAZ