Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 98537

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.


Bariery architektoniczne: podjazd oraz platforma przyschodowa dla osób  niepełnosprawnych; drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych (o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy), na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzi dziennik podawczy sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy (przyjmuje, odbiera pocztę - w tym pocztę elektroniczną, ewidencjonuje i wydaje korespondencję) oraz odbiera telefony i łączy rozmowy, w celu zapewnienia prawidłowej obsługi sekretariatu i obiegu dokumentów, a także z upoważnienia Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy administruje Skrzynkę Podawczą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), w celu zapewnienia jej bieżącej obsługi, sprawnej komunikacji pomiędzy obywatelami a instytucjami administracji publicznej umożliwiając załatwienie spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu, udzielając odpowiedzi na zapytania,
 • Prowadzi dziennik korespondencyjny Radcy Prawnego, w tym przyjmuje, odbiera pocztę, ewidencjonuje, wydaje korespondencję i wysyła do innych instytucji, m.in. sądów, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • Prowadzi terminarz spotkań przełożonego i umawia spotkania Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z policjantami, pracownikami oraz przedstawicielami innych instytucji i pomiotów pozapolicyjnych oraz dba o właściwą oprawę spotkania, a także na polecenie Komendanta Miejskiego Policji, redaguje pisma, w celu wsparcia w bieżącej pracy,
 • Bierze udział w przygotowaniu uroczystości i spotkań organizowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy (np. Święta Policji, spotkań wigilijnych, spotkań jubileuszowych, odpraw itp.) oraz redaguje pisma okolicznościowe (zaproszenia, podziękowania, życzenia oraz gratulacje dla policjantów i pracowników Policji oraz instytucji i podmiotów pozapolicyjnych),
 • Prowadzi ewidencję sprzętu znajdującego się na stanie sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy oraz upominków okolicznościowych przekazywanych przez Komendanta zasłużonym policjantom, osobom odchodzącym na emeryturę, a także przedstawicielom innych instytucji i urzędów,
 • Prowadzi książkę delegacji oraz ewidencji wniosków urlopów Komendanta Miejskiego Policji i Zastępców Komendanta,
 • Przyjmuje, sporządza spisy, nadaje odpowiednie oznaczenia i przechowuje materiały przeznaczone do archiwizowania lub ich brakowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu właściwego gromadzenia zasobu archiwalnego,
 • Prowadzi ewidencję funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KMP w Bydgoszczy, uprawnionych do uhonorowania za długoletnią służbę lub pracę w Policji oraz sporządza wykaz osób obdarowanych i wykaz z pisemnym potwierdzeniem odbioru nagrody oraz przesyła go do Wydziału Adminstracyjno-Gospodarczego zgodnie z Decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy w sprawi organizacji w KMP w Bydgoszczy uroczystości związanych z jubileuszem służby i pracy w Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w obszarze administracji lub pracy biurowej,
 • Wiedza z zakresu obowiązujących przepisów i procedur: ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Zarządzenie Nr 26 KGP z dnia 19.02.2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji, Zarządzenie Nr 920 KGP z dnia 11.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji,
 • Umiejętność dobrej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Umiejętność właściwego redagowania tekstu,
 • Właściwa organizacja pracy,
 • Szeroko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • Komunikatywność,
 • Samodzielność,
 • Asertywność,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z późn. zm.) lub zgoda na postępowanie sprawdzające.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Menu