Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 116213

Warunki pracy

Praca dwuzmianowa (również w weekendy, niedziele, święta) według ustalonego harmonogramu pracy.


Pomieszczenia stanowiska pracy znajdują się na III piętrze (brak windy), toalety niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością, szerokość drzwi standardowa, praca przy urządzeniach teleinformatycznych, praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • przyjmuje, przetwarza i przesyła korespondencję niejawną wpływającą i wychodzącą z KWP w Bydgoszczy przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń szyfrujących
 • przyjmuje, analizuje, weryfikuje, odbiera przy wykorzystaniu technicznych i informatycznych środków łączności, korespondencję jawną adresowaną do KWP w Bydgoszczy, jednostek podległych i współdziałających
 • zapewnia możliwość nawiązania kontaktu interesanta z odpowiednimi komórkami KWP lub jednostkami Policji woj. kujawsko – pomorskiego oraz analizuje przekazane informacje i kieruje rozmówcę do odpowiedniej komórki jednostki Policji
 • prowadzi ewidencję dokumentów szyfrowych, przesłanej i otrzymanej korespondencji oraz przekazuje ją osobom upoważnionym
 • wykonuje bieżącą i okresową konserwację przydzielonego sprzętu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy biurowej
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • umiejętność obsługi urządzeń telekomunikacyjnych, komputera
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ