Inspektor w wydziale organizacyjnym, referacie organizacyjnym, kadr i spraw obywatelskich starostwa powiatowego w inowrocławiu - nabór nr 8/2021 na wolne stanowisko urzędnicze (nr 2314)

  1. Praca Toruń
  2. Oferty pracy
  3. Inspektor w wydziale organizacyjnym, referacie organizacyjnym, kadr i spraw obywatelskich starostwa powiatowego w inowrocławiu - nabór nr 8/2021 na wolne stanowisko urzędnicze (nr 2314)
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
Inspektor w wydziale organizacyjnym, referacie organizacyjnym, kadr i spraw obywatelskich starostwa powiatowego w inowrocławiu - nabór nr 8/2021 na wolne stanowisko urzędnicze (nr 2314)
Miejsce pracy: Inowrocław
Numer: StPr/21/2314
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:l) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób w Starostwie Powiatowymw Inowrocławiu oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,z wyjątkiem szkół i placówek oświatowych, instytucji kultury oraz SzpitalaWielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu, wynagradzaniemi przebiegiem zatrudnieniapracowników;2) prowadzenie spraw związanych z naborami na stanowiska urzędnicze,w tym kierownicze stanowiskaurzędnicze;3) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej w StarostwiePowiatowym w Inowrocławiu;4) przygotowywanie dokumentów związanych z organizowaniem prac interwencyjnych,robót publicznych oraz staży w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu oraz staławspółpraca z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu,w tym zakresie;5) prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa Powiatowego w Inowrocławiui kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem szkół i placówekoświatowych, instytucji kultury oraz Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażkaw Inowrocławiu;6) nadzór nad przechowywaniem akt osobowych kierowników szkół i placówekoświatowych, instytucji kultury oraz Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażkaw Inowrocławiu;7) organizowanie i czuwanie nad przebiegiem praktyk zawodowych odbywanychprzez uczniów i studentów w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu;8) obsługa systemu komputerowego Kadry, w tym wprowadzanie danych osobowychzatrudnianych osób, wynagrodzeń, przebiegu zatrudnienia, danych do ubezpieczeńspołecznych i zdrowotnych oraz bieżące ich aktualizowanie;9) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników StarostwaPowiatowego w Inowrocławiu, członków ich rodzin oraz wyrejestrowywanie,w programie komputerowym Płatnik;lO) sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do GUS i PFRON dotyczących sprawosobowych, obsługaportalu sprawozdawczego GUS i PFRON;11) przygotowywanie danych z zakresu zatrudnienia do sprawozdań półrocznych i rocznychz wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla Wydziału BudżetowoFinansowego;12) przygotowywanie danych dotyczących zatrudnienia pracowników oraz liczby emerytówi rencistów objętych Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w StarostwiePowiatowym w Inowrocławiu, w celu naliczenia odpisu na dany rok kalendarzowyna ZFŚS ijego aktualizację w trakcie roku dla Wydziału Budżetowo-Finansowego;13) opracowywanie informacji dotyczących spraw kadrowych w Starostwie Powiatowymw Inowrocławiu, w tym comiesięcznych wykazów zatrudnienia i wynagrodzeńpracowników;14) współpraca z Komisją Socjalną Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w zakresieprowadzenia spraw socjalnych pracowników i emerytów Starostwa;15) przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracowników na emeryturęlub rentę i składanie do ZUS-u;opracowywanie projektów regulaminów: pracy, wynagradzania, naboru na wolnestanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, służbyprzygotowawczej oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;17) przygotowywanie projektów zarządzeń ż zakresu spraw kadrowych;18) przygotowywanie odpowiedzi na pisma dotyczące spraw kadrowych StarostwaPowiatowego w Inowrocławiu, w tym na wnioski o udostepnienie informacjipublicznej;19) opracowywanie projektu planu finansowego wydatków osobowych StarostwaPowiatowego w Inowrocławiu;20) dokonywanie kontroli dokumentów księgowych dotyczących prowadzonychmerytorycznie spraw, pod względem formalno-rachunkowym i potwierdzanie tegofaktu podpisem na kontrolowanym dokumencie księgowym;21) realizowanie zadań w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracownikówi zleceniobiorców Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz dla osóbwykonujących zadania na podstawie umowy zlecenia zawieranej przez PowiatInowrocławski, z wyłączeniem spraw finansowych w szczególności związanychz obliczaniem i dokonywaniem wpłat do Funduszu finansowanych przez StarostwoPowiatowe w Inowrocławiu i obliczania, pobrania od pracowników i dokonywaniawpłat do Funduszu finansowanych przez pracowników i zleceniobiorców;22) bieżąca współpraca z pracownikami wykonującymi zadania z zakresu kadroraz pracownikami Wydziału Budżetowo-Finansowego, realizującymi sprawy związanenaliczaniem wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców;23) przygotowywanie dokumentów w zakresie spraw określonych zakresem czynnoścido archiwizacji i zdawanie ich do archiwum Starostwa.Warunki pracy na stanowisku:1) miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław;2) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze, w budynku dostosowanymdla osób niepełnosprawnych;3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie4) bezpośredni kontakt służbowy z pracownikami i klientami Starostwa Powiatowegow Inowrocławiu oraz pracownikami powiatowych jednostek organizacyjnych PowiatuInowrocławskiego i innych instytucji;5) czas pracy: pełny wymiar - 40 godzin tygodniowo
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1) wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy lub średnie i co najmniej 5-letnistaż pracy o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowiskuinspektora;2) obywatelstwo polskie;3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;5) nieposzlakowana opinia;6) umiejętność obsługi komputera.2. Wymagania dodatkowe:1) doświadczenie zawodowe:a) preferowany co najmniej 3 letni staż pracy w dziale kadr,b) związane z pracą na stanowiskach urzędniczych w administracji samorządowejlub państwowej;2) znajomość:a) ustawy o samorządzie powiatowym,b) ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych,c) ustawy Kodeks pracy i przepisów wykonawczych,d) ustawy o ochronie danych osobowych,e) ustawy o dostępie do informacji publicznej,f ) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,g) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnejoraz jednolitych rzeczowych wykazów akt;3) zdolności i umiejętności w zakresie planowania pracy;4) umiejętność pracy pod presją czasu;5) komunikatywność, samodzielność, dokładność, sumienność i odpowiedzialność;6) umiejętność pracy w zespole

Miejsce pracy:

Inowrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w InowrocławiuMenu