poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Inspektorka Nadzoru
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:
 • Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlanej przygotowanej na potrzeby realizowanych robót remontowych i inwestycyjnych w obiektach i na terenach PKP;
 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi, z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego, w szczególności:
  • wprowadzenie wykonawców na budowy,
  • nadzorowanie procesu budowlanego i wykonawczego,
  • kontrolę nad terminowym przebiegiem prac inwestycyjnych i remontowych zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  • ocenę zgodności wykonywanych robót z dokumentacja techniczną oraz kosztorysem ofertowym czy harmonogramem rzeczowo-finansowym,
  • sprawdzanie zgodności przedkładanych dokumentów z rzeczywistym stanem wykonania robót,
  • zgłaszanie możliwości wystąpienia zagrożeń w terminowej realizacji zadań,
  • sporządzanie protokołów konieczności wykonywania robót dodatkowych,
  • przygotowywanie dokumentów i udział w odbiorach cząstkowych i końcowych nadzorowanych prac,
  • sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej.
 • Odbiór oraz merytoryczne i finansowe rozliczanie robót inwestycyjnych i remontowych;
 • Prowadzenie doraźnych przeglądów technicznych i kontroli okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz udział w przeglądach gwarancyjnych;
 • Opracowywanie kosztorysów inwestorskich na wykonawstwo robót prowadzonych systemem zleconym;
 • Opiniowanie w zakresie sprawności i stanu technicznego obiektów budowlanych.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia wyższego budowlanego;
 • Posiadania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (warunek konieczny);
 • Znajomości przepisów prawa budowlanego (wraz z aktami wykonawczymi), zasad kosztorysowania oraz podstaw księgowości i rachunkowości;
 • Biegłej znajomości obsługi komputera i programów MS Office oraz umiejętności obsługi programu NORMA;
 • Czynnego prawa jazdy kategorii B.
Oferujemy:
 • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat;
 • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza;
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów;
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników;
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel;
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ